รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.712
Title แม่สาย 2017
Creator ศากุน บางกระ
Contributor อัศนีย์ เปลี่ยนศรี, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword คนชายขอบ ,พหุวัฒนธรรม ,การย้ายถิ่น ,ชายแดนไทย-พม่า ,วิถีชีวิตชายแดน ,ชุมชนแม่สาย ,เชียงราย
Abstract งานวิจัยเฉพาะเรื่องในรูปแบบงานสร้างสรรค์เรื่อง “แม่สาย 2017” มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าชีวิตของคนในชุมชนชายแดนไทย-พม่า โดยเล่าเรื่องพื้นฐานทั่วไป พร้อมปัญหาของคนในชุมชน และเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับ “คนชายขอบ” ได้แก่ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ คนยากจน จัดทำเป็นหนังสือเล่มเนื่องจากต้องการให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น โดยนำเสนอผ่านการเขียนสารคดีบุคคลและบันทึกส่วนตัวของผู้เขียนพร้อมภาพประกอบ มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น “คนเมือง” อายุระหว่าง 20-35 ปี ซึ่งในการผลิตงาน ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรม 3 ประเด็น คือ กระบวนการกลายเป็นชายขอบ ทฤษฎีการย้ายถิ่น และทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ในงานสร้างสรรค์เนื้อเรื่องหลักจะดำเนินอยู่ที่พื้นที่ชายแดนไทย-พม่า เขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับเขตจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ในรัศมีประมาณ 5-6 กิโลเมตรจากบริเวณที่ตั้งด่านพรมแดนซึ่งเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 1 บุคคลในแต่ละบทจะเป็น “คนข้ามแดน” ที่ไม่ใช่ “คนไทย” มีอาชีพแตกต่างกันไป เช่น แม่ค้า พี่เลี้ยงเด็ก คนเก็บของเก่า ขอทาน เพื่อแสดงให้เห็นว่า แต่ละคนมีจุดมุ่งหมายในการเข้ามาในเมืองไทยแตกต่างกันไป มีปัญหาที่เหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง เช่น การขาดสิทธิความเป็นพลเมืองนำไปสู่การขาดโอกาสหรือสิทธิอื่นๆ ความไม่รู้เรื่องกฎหมาย ภาษา ตลอดจนระบบต่างๆ ในสังคมนำไปสู่การถูกตักตวงผลประโยชน์จากคนอื่น นอกจากนี้ยังต้องการแสดงให้เห็นว่า การยอมรับความแตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมจำเป็นอย่างมากในสภาวการณ์ที่มีคนหรือแรงงานข้ามชาติเข้ามาอยู่ในสังคมเดียวกัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ศากุน บางกระ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) แม่สาย 2017. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ศากุน บางกระ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. แม่สาย 2017. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ศากุน บางกระ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แม่สาย 2017. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.