รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.711
Title โครงการสร้างเขื่อนท่าแซะ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร: ผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนและขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านของชาวบ้าน
Creator สัจจพงษ์ สารวงค์
Contributor นภาพร อติวานิชยพงศ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword เขื่อนท่าแซะ ,กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ ,ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านการสร้างเขื่อน ,การมีส่วนร่วมของประชาชน ,ชุมชนบ้านร้านตัดผม ,ชุมพร
Abstract การศึกษาเรื่องโครงการสร้างเขื่อนท่าแซะ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร: ผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนและขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านของชาวบ้าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบจากนโยบายการสร้างเขื่อนท่าแซะ ชุมชนตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการเขื่อนท่าแซะของกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ พบว่า โครงการเขื่อนท่าแซะเป็นโครงการต่อเนื่องจากแผนระยะยาวป้องกันอุทกภัยเมืองชุมพรจากพายุไต้ฝุ่นเกย์เมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งหากมีการสร้างเขื่อนท่าแซะขึ้นผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คาดว่าชาวบ้านจะได้รับผลกระทบอย่างน้อย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 และ บ้านร้านตัดผม หมู่ที่ 4 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งพื้นที่บางส่วนถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับมีดังนี้ 1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านในพื้นที่จะสูญเสียรายได้เนื่องจาก พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากการถูกน้ำท่วมเพราะถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ 2) ผลกระทบด้านอื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย อาชีพ ที่ชาวบ้านต้องอพยพออกจากพื้นที่ทำให้เกิดความกังวลและไม่มีความมั่นใจในที่อยู่ใหม่ที่หน่วยงานจัดให้ ทำให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการเขื่อนท่าแซะรวมกันจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ โดยลักษณะขบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านมีเป้าหมาย คือ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากผลกระทบที่อาจจะได้รับ และมียุทธวิธีในการเคลื่อนไหวทั้งหมด 6 ยุทธวิธี เช่น การเคลื่อนไหวด้วยการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างเขื่อนและหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระต่าง ๆ การเคลื่อนไหวด้วยการชุมนุมของมวลชนเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะเพื่อแสดงออกถึงปัญหาการสร้างเขื่อนท่าแซะและไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อน เป็นต้น ซึ่งผลของการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน คือการรับรู้ความเข้าใจเรื่องผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการรวมกลุ่มของชาวบ้านสามารถแสดงออกถึงความเข้มแข็งในการต่อต้านการสร้างเขื่อนท่าแซะ โดยในปัจจุบันผลของการเคลื่อนไหวคือสามารถยับยั้งการดำเนินการโครงการได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นซึ่งหากมีการหยิบยกโครงการสร้างเขื่อนท่าแซะขึ้นมาอีกครั้งก็จะมีการเคลื่อนไหวคู่ขนานกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินการสร้างเขื่อนในพื้นที่
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สัจจพงษ์ สารวงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) โครงการสร้างเขื่อนท่าแซะ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร: ผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนและขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านของชาวบ้าน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
สัจจพงษ์ สารวงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. โครงการสร้างเขื่อนท่าแซะ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร: ผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนและขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านของชาวบ้าน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
สัจจพงษ์ สารวงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการสร้างเขื่อนท่าแซะ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร: ผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนและขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านของชาวบ้าน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.