รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.5
Title งานวิจัยแผนรับมือภัยพิบัติ เทศบาลนครเกาะสมุย
Creator กันต์ เอี่ยมอินทรา
Contributor รุธิร์ พนมยงค์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword ภัยพิบัติ ,สมุย ,แผนรับมือภัยพิบัติ ,การป้องกันภัยพิบัติ ,การป้องกันสาธารณภัย ,การจัดการความเสี่ยง ,การจัดการในภาวะวิกฤต ,Disaster ,Samui
Abstract งานการค้นคว้าอิสระนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของแผนรับมือภัยพิบัติเทศบาลนครเกาะสมุย ซึ่งเป็นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่กำกับดูแลพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างรายงานและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครเกาะสมุย ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจต่อไปโครงสร้างของงานการค้นคว้าอิสระประกอบไปด้วย ปัญหาและที่มาของการวิจัย คำถามและจุดประสงค์ของงานการค้นคว้าอิสระในบทที่ 1 เพื่อมุ่งสู่การทำความเข้าใจปัญหาโดยทฤษฎีและแนวคิดของการบริหารจัดการ และการรับมือภัยพิบัติโดยใช้แนวคิดทางด้านโลจิสติกส์มาเป็นเครื่องมือ นอกจากนั้นแล้วยังศึกษารูปแบบการรับมือภัยพิบัติต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมาใช้เทียบเคียงเป็นโมเดลในการศึกษาเพื่อลดช่องว่างของแผนรับมือภัยพิบัติของเทศบาลนครเกาะสมุยในปัจจุบันในบทที่ 2 และใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดกรองข้อมูลในบทที่ 3 เพื่อนำมาสู่ การอภิปรายผลการงานการค้นคว้าอิสระในบทที่ 4 และสรุปผลงานการค้นคว้าอิสระในบทที่ 5ผลการค้นคว้าอิสระพบกว่า ช่องว่างประการสำคัญของแผนรับมือภัยพิบัติของเทศบาลนครเกาะสมุยคือ การละเลยการดูแลนักท่องเที่ยวในฐานะผู้ประสบภัย และการขาดตัวชี้วัดในการวัดผลของแผน ซึ่งงานการค้นคว้าอิสระก็ได้ค้นพบและมุ่งตอบสนองในการเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่เทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อความบูรณาการในการดูแลผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติในอนาคตต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กันต์ เอี่ยมอินทรา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) งานวิจัยแผนรับมือภัยพิบัติ เทศบาลนครเกาะสมุย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กันต์ เอี่ยมอินทรา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. งานวิจัยแผนรับมือภัยพิบัติ เทศบาลนครเกาะสมุย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กันต์ เอี่ยมอินทรา และผู้แต่งคนอื่นๆ. งานวิจัยแผนรับมือภัยพิบัติ เทศบาลนครเกาะสมุย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.