รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.5
Title งานวิจัยแผนรับมือภัยพิบัติ เทศบาลนครเกาะสมุย
Creator กันต์ เอี่ยมอินทรา
Contributor รุธิร์ พนมยงค์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keywords 1. ภัยพิบัติ(ชุดที่1)
2. สมุย(ชุดที่2)
3. แผนรับมือภัยพิบัติ(ชุดที่3)
4. การป้องกันภัยพิบัติ(ชุดที่4)
5. การป้องกันสาธารณภัย(ชุดที่5)
6. การจัดการความเสี่ยง(ชุดที่6)
7. การจัดการในภาวะวิกฤต(ชุดที่7)
8. Disaster(ชุดที่8)
9. Samui(ชุดที่9)
Abstract งานการค้นคว้าอิสระนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของแผนรับมือภัยพิบัติเทศบาลนครเกาะสมุย ซึ่งเป็นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่กำกับดูแลพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างรายงานและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครเกาะสมุย ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจต่อไปโครงสร้างของงานการค้นคว้าอิสระประกอบไปด้วย ปัญหาและที่มาของการวิจัย คำถามและจุดประสงค์ของงานการค้นคว้าอิสระในบทที่ 1 เพื่อมุ่งสู่การทำความเข้าใจปัญหาโดยทฤษฎีและแนวคิดของการบริหารจัดการ และการรับมือภัยพิบัติโดยใช้แนวคิดทางด้านโลจิสติกส์มาเป็นเครื่องมือ นอกจากนั้นแล้วยังศึกษารูปแบบการรับมือภัยพิบัติต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมาใช้เทียบเคียงเป็นโมเดลในการศึกษาเพื่อลดช่องว่างของแผนรับมือภัยพิบัติของเทศบาลนครเกาะสมุยในปัจจุบันในบทที่ 2 และใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดกรองข้อมูลในบทที่ 3 เพื่อนำมาสู่ การอภิปรายผลการงานการค้นคว้าอิสระในบทที่ 4 และสรุปผลงานการค้นคว้าอิสระในบทที่ 5ผลการค้นคว้าอิสระพบกว่า ช่องว่างประการสำคัญของแผนรับมือภัยพิบัติของเทศบาลนครเกาะสมุยคือ การละเลยการดูแลนักท่องเที่ยวในฐานะผู้ประสบภัย และการขาดตัวชี้วัดในการวัดผลของแผน ซึ่งงานการค้นคว้าอิสระก็ได้ค้นพบและมุ่งตอบสนองในการเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่เทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อความบูรณาการในการดูแลผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติในอนาคตต่อไป
ดิจิทัลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กันต์ เอี่ยมอินทรา. (2559). งานวิจัยแผนรับมือภัยพิบัติ เทศบาลนครเกาะสมุย.
       : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
กันต์ เอี่ยมอินทรา. 2559. "งานวิจัยแผนรับมือภัยพิบัติ เทศบาลนครเกาะสมุย".
       : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
กันต์ เอี่ยมอินทรา. "งานวิจัยแผนรับมือภัยพิบัติ เทศบาลนครเกาะสมุย".
       : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.