รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.3
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
Creator เสาวภาคย์ สมบูรณ์วงศ์
Contributor รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ,การศึกษาขั้นอุดมศึกษา ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,หลักสูตรการศึกษา ,นักศึกษาปริญญาโท ,คุณภาพการศึกษา ,วิชา Capstone ,วิชาค้นคว้าอิสระ ,ประสิทธิผลการเรียนรู้ ,การบูรณาการความรู้ ,การประยุกต์ใช้ความรู้ ,Capstone subject ,Independent study ,Learning effectiveness ,Integration ,Knowledge application
Abstract งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระของหลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจโดยทำการศึกษาจากมุมมองของผู้เรียนและผู้สอน การเรียนที่มีประสิทธิผลต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของวิชานั้นๆ การทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระเป็นรูปแบบหนึ่งของวิชาเชิงบูรณาการที่เรียกว่าวิชา Capstone การทำวิจัยจึงจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาค้นคว้าอิสระและวัตถุประสงค์ของวิชา Capstone ถึงจะกล่าวได้ว่าการทำวิจัยนั้นมีประสิทธิผล โดยวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ด้านมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ และการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การทำงาน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการกำหนดขอบเขตโดยเลือกศึกษาเฉพาะงานวิจัยภายใต้วิชาค้นคว้าอิสระ แต่ไม่รวมถึงการศึกษางานวิชาการประเภทอื่น เช่น การทำแผนธุรกิจ และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เรียน 30 คน และผู้สอน 8 คนจากหลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2 หลักสูตร ผลการวิจัยพบว่าการทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระไม่บรรลุวัตถุประสงค์เรื่องการบูรณาการความรู้ เนื่องจากรูปแบบและระดับการนำความรู้ MBA มาประยุกต์ใช้ไม่ทำให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ที่หลากหลาย อีกทั้ง ยังมีการเรียนการสอนรูปแบบอื่นที่ทำให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ที่หลากหลายกว่า เช่น การทำแผนธุรกิจ การเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การทำงาน เนื่องจากการทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ว่าจ้าง 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์/วิพากษ์ และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้การทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีประสิทธิผล มี 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ความรู้พื้นฐานและทักษะของผู้เรียน วินัยในการทำงานของผู้เรียน ความเหมาะสมของการจัดหลักสูตร ส่วนความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการด้านสารสนเทศแม้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้การทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีประสิทธิผลเนื่องจากผู้เรียนหันไปใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น เช่น เว็บไซต์ Google ที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกกว่าถึงแม้ว่าจากผลการวิจัยจะสามารถสรุปตามที่กล่าวมา แต่ก็ยังพบว่าผู้ให้ข้อมูลบางส่วนมีความเห็นต่างออกไป กล่าวคือ เห็นการทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีประโยชน์ในแง่การบูรณาการความรู้เชิงลึก ส่งผลให้ผู้เรียนได้ความรู้เฉพาะด้าน ความเห็นที่ต่างกันนี้นำมาซึ่งข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ให้กำหนดขอบเขตวิชาที่ต้องการให้เกิดการบูรณาการในวิชาค้นคว้าอิสระให้ชัดเจนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาขอบเขตดังกล่าว แล้วจึงกำหนดงานวิชาการในวิชาค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องกับขอบเขตวิชาที่ต้องการให้เกิดการบูรณาการนอกจากนี้ ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญว่าการทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระมีส่วนพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการว่าจ้างงาน จึงนำมาซึ่งข้อเสนอแนะต่อผู้เรียนว่าผู้เรียนต้องเล็งเห็นความสำคัญและปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่างเต็มที่ การสอดประสานของปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว จะช่วยให้การเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เสาวภาคย์ สมบูรณ์วงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เสาวภาคย์ สมบูรณ์วงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เสาวภาคย์ สมบูรณ์วงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ของการทำวิจัยในวิชาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.