รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.2
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (food truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Creator สัณห์จุฑา จำรูญวัฒน์
Contributor รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword ฟูดทรัก ,รถขายอาหารเคลื่อนที่ ,การเลือกของผู้บริโภค ,พฤติกรรมผู้บริโภค ,ธุรกิจร้านอาหาร ,ส่วนประสมทางการตลาด ,Food truck
Abstract วิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มที่จะแข่งขันกันอย่างรุนแรงขึ้น มีธุรกิจร้านอาหารรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ฟูดทรักหรือรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ได้เข้ามาสู่ประเทศไทย โดยมีลักษณะสำคัญคือสามารถเคลื่อนย้ายไปจอดตามสถานที่ต่างๆ มีการตกแต่งยานพาหนะให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ซึ่งอาหารส่วนใหญ่จะมักเป็นอาหารที่รับประทานง่ายและสะดวก สามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนเมืองได้เป็นอย่างดี ด้วยลักษณะของรูปแบบการให้บริการที่แปลกใหม่และผู้ให้บริการแต่ละรายต่างสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ฟูดทรัก (Food Truck) เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคเป็นจำนวนมากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) และปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำข้อมูลและผลการวิจัยที่ได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีการใช้บริการมากขึ้นและมีความต่อเนื่องผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคา ปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทางและราคาผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับร้านอื่น ปัจจัยด้านความมีเอกลักษณ์ทางกายภาพ ปัจจัยด้านการนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ชื่อเสียงและความหลากหลายของ Food Truck ปัจจัยด้านความโดดเด่นและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านพนักงาน โดยในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าลักษณะเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สัณห์จุฑา จำรูญวัฒน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (food truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
สัณห์จุฑา จำรูญวัฒน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (food truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
สัณห์จุฑา จำรูญวัฒน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (food truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.