รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.2
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (food truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Creator สัณห์จุฑา จำรูญวัฒน์
Contributor รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keywords 1. ฟูดทรัก(ชุดที่1)
2. รถขายอาหารเคลื่อนที่(ชุดที่2)
3. การเลือกของผู้บริโภค(ชุดที่3)
4. พฤติกรรมผู้บริโภค(ชุดที่4)
5. ธุรกิจร้านอาหาร(ชุดที่5)
6. ส่วนประสมทางการตลาด(ชุดที่6)
7. Food truck(ชุดที่7)
Abstract วิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มที่จะแข่งขันกันอย่างรุนแรงขึ้น มีธุรกิจร้านอาหารรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ฟูดทรักหรือรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ได้เข้ามาสู่ประเทศไทย โดยมีลักษณะสำคัญคือสามารถเคลื่อนย้ายไปจอดตามสถานที่ต่างๆ มีการตกแต่งยานพาหนะให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ซึ่งอาหารส่วนใหญ่จะมักเป็นอาหารที่รับประทานง่ายและสะดวก สามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนเมืองได้เป็นอย่างดี ด้วยลักษณะของรูปแบบการให้บริการที่แปลกใหม่และผู้ให้บริการแต่ละรายต่างสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ฟูดทรัก (Food Truck) เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคเป็นจำนวนมากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) และปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำข้อมูลและผลการวิจัยที่ได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีการใช้บริการมากขึ้นและมีความต่อเนื่องผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคา ปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทางและราคาผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับร้านอื่น ปัจจัยด้านความมีเอกลักษณ์ทางกายภาพ ปัจจัยด้านการนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ชื่อเสียงและความหลากหลายของ Food Truck ปัจจัยด้านความโดดเด่นและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านพนักงาน โดยในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าลักษณะเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ดิจิทัลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สัณห์จุฑา จำรูญวัฒน์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (food truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.
       : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สัณห์จุฑา จำรูญวัฒน์. 2559. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (food truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร".
       : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สัณห์จุฑา จำรูญวัฒน์. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (food truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร".
       : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.