รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.1704
Title การจัดการตนเองของตลาดชุมชน: กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
Creator วิชชุดา เขียวเกตุ
Contributor สิริยา รัตนช่วย, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword การจัดการตนเองของตลาดชุมชน ,ทุนชุมชน ,การฟื้นฟูชุมชน ,ตลาดริมน้ำคลองแดน ,อำเภอระโนด ,สงขลา
Abstract การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการฟื้นฟูของตลาดริมน้ำคลองแดน กลไกและกระบวนการจัดการตนเองและศึกษาการจัดการตลาดชุมชนภายใต้ทุนชุมชน กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือทางมานุษยวิทยา การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ตลาดริมน้ำคลองแดนได้พลิกฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยกลุ่มเล็ก ๆ ในชุมชน ใช้กระบวนการทำงานร่วมกันที่เรียกว่า “วชร” ชุมชนเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมืองานวิจัยชุมชน เริ่มจากการฟื้นฟูวัดคลองแดน สู่ชุมชน และขยายผลต่อยอดมาสู่ฟื้นฟูตลาดริมน้ำคลองแดนให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การจัดการตนเองของตลาดริมน้ำเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากชุมชน โดยมีกระบวนการเริ่มจาก 1) การรวมกลุ่ม 2) แผนและข้อมูลชุมชน 3) การขับเคลื่อนแผน 4) การบูรณาการแผน การจัดการตนเองที่เกิดขึ้นภายในตลาดริมน้ำคลองแดนนั้น กลไกที่เข้ามามีบทบาทและสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ 1) บุคคลในชุมชน 2) เครือข่ายภาคี และ 3) ทุนชุมชนชุมชนคลองแดนมีทุนของชุมชนถือเป็นฐานสำคัญที่นำไปสู่การจัดการในทุก ๆ ด้านของชุมชน ทั้ง ทุนวัฒนธรรม ทุน มนุษย์ ทุนความรู้ภูมิปัญญาและทุนธรรมชาติ ด้วยความเข้าใจในชุมชนตนเอง จึงได้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จนทำให้เกิดการจัดการทุนชุมชน นำมาสู่การบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วิชชุดา เขียวเกตุ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การจัดการตนเองของตลาดชุมชน: กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
วิชชุดา เขียวเกตุ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การจัดการตนเองของตลาดชุมชน: กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
วิชชุดา เขียวเกตุ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจัดการตนเองของตลาดชุมชน: กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.