รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2016.1
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Creator อดุลย์ สาลิฟา
Contributor รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2559
Keyword กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ,พฤติกรรมการลงทุน ,ส่วนประสมทางการตลาด ,Long Term Fund ,LTF
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) และศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) รวมถึงศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยขอบเขตงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 3 กันยายน 2559 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่าง 388 คน สมมติฐานงานวิจัยครอบคลุมทั้งปัจจัยส่วนผสมการตลาด (4P) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย รวมถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและส่งเสริมการขาย และ ปัจจัยด้านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการดำเนินงาน สะท้อนกลุ่มตัวอย่างต้องการความสะดวกในการลงทุน และต้องการความรู้เพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงินว่า LTF จะมาเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการลงทุนและการวางแผนการเงินได้อย่างไร ประกอบกับการมีการส่งเสริมทางการตลาดที่โดดเด่นตรงกับความต้องการทำให้นักลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึ้น และการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคารทำให้เพิ่มความสะดวกให้กับนักลงทุน ส่วนปัจจัยด้านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการดำเนินงาน เนื่องด้วยนักลงทุนสนใจผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเลือกหุ้นเข้า Port ของกองทุนจะส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในอนาคตได้ ผู้วิจัยคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือผู้ประกอบการสามารถนำผลการศึกษางานวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้มากกว่าคู่แข่งได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อดุลย์ สาลิฟา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
อดุลย์ สาลิฟา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
อดุลย์ สาลิฟา และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.