รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2014.433
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชน
Creator ภูริณัฐ ธนวิบูลย์ชัย
Contributor มนวิกา ผดุงสิทธิ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2557
Keyword ที่อยู่อาศัย ,กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ,พนักงานบริษัทเอกชน
Abstract ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองหรือเมืองหลวงเท่านั้น ทำให้ประชากรมีการย้ายถิ่นฐานจากเขตชนบทเข้ามาอยู่ในเขตเมืองมากขึ้นเพื่อแสวงหาโอกาสในการดำเนินชีวิต เขตเมืองจึงแออัดไปด้วยผู้คนซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญของประเทศไทยในด้านต่างๆ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องรองรับการย้ายถิ่นฐานของประชากรต่างพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นทุกปี และมีการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็วแนวโน้มความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์พัฒนาโครงการใหม่ๆ ออกมาหลากหลายโครงการเพื่อเป็นตัวเลือก โดยนำเสนอทั้งด้านรูปลักษณ์โครงการ สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เมื่อลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใดๆ ไปแล้วถือว่าโครงการนั้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ แต่ในความเป็นจริงยังมีสิ่งที่ตามมาคือ ความรู้สึกหลังการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ซึ่งความรู้สึกนั้นจะมีผลต่อพฤติกรรมหลังการซื้อของลูกค้าต่อไป เช่น การบอกต่อถึงประสบการณ์ที่ได้รับ หรือการตัดสินใจซื้อซ้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากจำนวนความต้องการที่มีอยู่มาก และปริมาณโครงการและยอมขายแบบ Presale ที่มีจำนวนมากนั้น ยอดโอนกรรมสิทธิ์จริงกลับไม่มาก และกลายเป็นยอดขายสะสมรอโอนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยผลสำรวจจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจพบว่า มียอดรอโอนปี 2557 ถึงกว่าแสนล้านบาท ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้ยังไม่ตัดสินใจโอนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P) เป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งในงานค้นคว้าอิสระนี้ จะทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากพนักงานบริษัทเอกชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ และสนใจในการซื้อที่อยู่อาศัย โดยผลการค้นคว้าอิสระนี้ จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และยังสามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปได้อีกด้วยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของพนักงานบริษัทเอกชน โดยเรียงลำดับ จากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับลูกค้า ปัจจัยด้านรูปลักษณ์และความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านราคา โปรโมชั่น และการเข้าอยู่ ปัจจัยด้านการจัดแสดงและความเป็นมืออาชีพ และ ปัจจัยด้านการออกแบบประหยัดพลังงานสำหรับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันด้านเพศ ด้านอายุ ด้านรายได้ ด้านสถานภาพสมรส และด้านระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของพนักงานบริษัทเอกชน โดยรวมไม่แตกต่างกันในระหว่างผู้ที่มีอายุ และการศึกษา ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ผู้ที่มี เพศ รายได้ และด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน โดยเพศชาย มีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้ที่มีเพศหญิง ผู้มีสถานภาพสมรส มีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภูริณัฐ ธนวิบูลย์ชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภูริณัฐ ธนวิบูลย์ชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภูริณัฐ ธนวิบูลย์ชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. Print.