รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2014.432
Title การสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมส่วนเกินและผู้บริหาร
Creator ภูมิพรรณ ศิริตันติวัฒน์
Contributor สมชาย สุภัทรกุล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2557
Keyword ค่าตอบแทนผู้บริหาร ,การยักยอก ,โครงสร้างการถือหุ้น ,อำนาจควบคุมส่วนเกิน ,การกำกับดูแลกิจการ ,Managerial compensation ,Collusion ,Ownership structure ,Excess control ,Corporate governance
Abstract งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาถึงการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมส่วนเกินและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนของผู้บริหารต่อศักยภาพในการดำเนินงาน และสิทธิ์ในการควบคุมส่วนเกิน (Excess control) ซึ่งหมายถึงสิทธิ์ในการออกเสียง (Voting rights) ที่มากกว่าสิทธิ์ในกระแสเงินสด (Cash flow rights) โดยใช้ข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูง 81 บริษัท ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการมีสิทธิ์ในการควบคุมส่วนเกิน ไม่ทำให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร จากการที่สิทธิ์ในการควบคุมส่วนเกินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าตอบแทนผู้บริหารต่อศักยภาพในการดำเนินงาน ซึ่งหมายถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีการลดต้นทุนความเสี่ยงให้ผู้บริหาร
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภูมิพรรณ ศิริตันติวัฒน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) การสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมส่วนเกินและผู้บริหาร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภูมิพรรณ ศิริตันติวัฒน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. การสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมส่วนเกินและผู้บริหาร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภูมิพรรณ ศิริตันติวัฒน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมส่วนเกินและผู้บริหาร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. Print.