รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2014.430
Title การปรับอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่ออัตราการเติบโตของกำไร (PEG Ratio) ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (dividend yield)
Creator ภาวิณส์ ช่วงนภาพร
Contributor สมชาย สุภัทรกุล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2557
Keyword การลงทุน ,การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ ,PEGY Ratio ,Investment ,Stock valuation
Abstract อัตราส่วนราคาต่อกำไร ต่ออัตราการเติบโตของกำไร (Price Earnings to Growth Ratio) หรือ PEG Ratio เป็นเครื่องมือในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญแบบสัมพัทธ์ (Relative Valuation Model) ซึ่งคำนึงถึงการเติบโตของกำไรในอนาคตของกิจการ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของกำไรในอนาคต ย่อมนำมาซึ่งความเสี่ยงควบคู่กัน ทำให้นักลงทุนที่ใช้ PEG Ratio ในการคัดเลือกหุ้นสามัญเพื่อลงทุนนั้นมีความเสี่ยงสูงขึ้น นอกจากนั้นการคัดเลือกหุ้นสามัญโดยใช้ PEG Ratio ทำให้นักลงทุนพลาดโอกาสในการคัดเลือกหุ้นสามัญอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีอัตราการเติบโตของกำไรต่ำ แต่สามารถให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนในรูปของเงินปันผล งานวิจัยนี้จึงปรับ PEG Ratio ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผล หรือ PEGY Ratio เพื่อให้นักลงทุนมีเครื่องมือในการคัดเลือกหุ้นสามัญที่ครอบคลุม ทั้งหุ้นสามัญที่มีอัตราการเติบโตสูง และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง โดยคาดว่าจะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นแก่นักลงทุน และทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนลดลงด้วยจากผลการศึกษา การคัดเลือกหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ ในช่วงปี ค.ศ. 1995-2014 รวมทั้งสิ้น 20 ปี พบว่า PEG Ratio และ PEGY Ratio สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยได้สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด โดยเฉพาะหลังจากช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ PEG Ratio มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่า PEGY Ratio แต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นกัน นอกจากนั้นหากพิจารณาอัตราผลตอบแทนควบคู่ไปกับความเสี่ยง จะพบว่า PEGY Ratio สามารถสร้างผลตอบแทนที่พิจารณาควบคู่ไปกับความเสี่ยงได้ดีกว่า PEG Ratio รวมถึงดีกว่าตลาด (วัดโดย Sharpe Ratio และ Risk-Adjusted Return) ดังนั้นการนำ PEGY Ratio มาใช้ในการคัดเลือกหุ้นสามัญเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะช่วยให้นักลงทุนมีเครื่องมือที่ครอบคลุมในการคัดเลือกหุ้นสามัญ เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูง และมีความเสี่ยงในการลงทุนที่ต่ำลง เหมาะกับแนวคิดการลงทุนสมัยใหม่ที่อัตราผลตอบแทนควรมีการพิจารณาควบคู่ไปกับความเสี่ยง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภาวิณส์ ช่วงนภาพร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) การปรับอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่ออัตราการเติบโตของกำไร (PEG Ratio) ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (dividend yield). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภาวิณส์ ช่วงนภาพร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. การปรับอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่ออัตราการเติบโตของกำไร (PEG Ratio) ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (dividend yield). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภาวิณส์ ช่วงนภาพร และผู้แต่งคนอื่นๆ. การปรับอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่ออัตราการเติบโตของกำไร (PEG Ratio) ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (dividend yield). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. Print.