รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2014.424
Title แนวทางสถิติสำหรับการรู้จำคำนามประสมและนามวลีที่มีโครงสร้างคล้ายประโยคในภาษาไทยโดยอัตโนมัติโดยใช้แบบจำลองคอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์
Creator ภูริเดช โพธิ์พิพัฒน์
Contributor รัชฎา คงคะจันทร์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2557
Keyword คำนามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค ,คอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์ ,Conditional random fields models ,Synthetic nominal compounds
Abstract วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการรู้จําคำนามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยคโดยใช้แบบจําลองคอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์สโมเดล (CRFs) ซึ่งศึกษาประสิทธิภาพของระบบการรู้จําคำนามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค ที่พิจารณาโครงสร้างประโยค และคำนามหลัก รวมทั้งสิ้น 8 รูปแบบ งานวิจัยนี้ใช้คลังข้อมูล BEST เฉพาะหมวดข่าวภาษาไทยขนาด 1,000 คํา แบบจําลองที่ใช้คือ CRFSharp จากผลการทดสอบระบบ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบที่การพิจารณาโดยรวมภาพรวมทั้งหมด กฎโครงสร้างประโยค “นาม-กริยา” (ขอบเขต 2 คำ) มีค่าความถูกต้อง (F-measure) มากที่สุด คือร้อยละ 93.06 รองลงมาคือ กฎโครงสร้างประโยค ขอบเขต 4 คำ คือร้อยละ 89.19 ตามมาด้วยการพิจารณากฎในรูปแบบอื่นๆ มีค่าประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันดังนี้ คำนามหลักเกี่ยวกับเครื่องมือ คำนามหลักเกี่ยวกับอาชีพ คำนามหลักเกี่ยวกับการแพทย์ “นาม-กริยา-นาม”(ขอบเขต 3 คำ) และคำนามหลักเกี่ยวกับสถานที่ มีค่าร้อยละความถูกต้องเท่ากับ 81.10, 80.41, 80.08, 78.18 และ 76.58 ตามลำดับ สำหรับคำนามหลักเกี่ยวกับวัน เวลา มีค่าประสิทธิภาพของระบบน้อยที่สุด เท่ากับร้อยละ 68.01
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภูริเดช โพธิ์พิพัฒน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) แนวทางสถิติสำหรับการรู้จำคำนามประสมและนามวลีที่มีโครงสร้างคล้ายประโยคในภาษาไทยโดยอัตโนมัติโดยใช้แบบจำลองคอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภูริเดช โพธิ์พิพัฒน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. แนวทางสถิติสำหรับการรู้จำคำนามประสมและนามวลีที่มีโครงสร้างคล้ายประโยคในภาษาไทยโดยอัตโนมัติโดยใช้แบบจำลองคอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภูริเดช โพธิ์พิพัฒน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางสถิติสำหรับการรู้จำคำนามประสมและนามวลีที่มีโครงสร้างคล้ายประโยคในภาษาไทยโดยอัตโนมัติโดยใช้แบบจำลองคอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. Print.