รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2014.416
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจนำระบบสำนักงานเสมือนมาใช้ในองค์กร
Creator ภัทรพงษ์ ยมนา
Contributor สุรัตน์ โคอินทรางกูร, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2557
Keyword ระบบสำนักงานเสมือน ,การทำงานนอกสถานที่ ,การทำงานจากที่บ้าน ,กรอบแนวคิดด้านเทคโนโลยี องค์กร และสิ่งแวดล้อม ,Virtual office ,Work at outside ,Work at home ,TOE framework
Abstract การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจนำระบบสำนักงานเสมือนมาใช้ในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจนำระบบสำนักงานเสมือน (Virtual office) มาใช้งานในองค์กร และเพื่อรวบรวมข้อมูลให้กับองค์กร โดยสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนำระบบสำนักงานเสมือนจริงมาใช้ในองค์กรได้ต่อไปกรอบการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เกิดจากการประยุกต์กรอบแนวคิดด้านเทคโนโลยี องค์กรและสิ่งแวดล้อม (Technology - Organization - Environment (TOE) framework) และเพิ่มเติมปัจจัยความไว้วางใจพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือตัวแทนพนักงานระดับต่างๆ ในองค์กร จำนวน 390 คน ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แล้วจึงใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย Factor Analysis การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมายจำนวน 390 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจนำระบบสำนักงานเสมือนมาใช้ในองค์กร มีทั้งสิ้น 6 ปัจจัย คือ ความรับรู้ถึงประโยชน์ แรงผลักดันจากสภาวะแวดล้อม ความไว้วางใจต่อพนักงาน ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี การสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์กร และความสามารถทางด้านการเงิน ดังนั้น ในการนำระบบสำนักงานเสมือนมาใช้ ผู้บริหารองค์กรควรศึกษาระบบสำนักงานเสมือนและเทคโนโลยีที่ใช้ให้เหมาะสม รวมถึงการวางแผนการใช้งานและกำหนดนโยบายหรือข้อกำหนดให้เหมาะกับกลยุทธ์ขององค์กร อีกทั้งต้องให้ความรู้และความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อให้ยอมรับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงการผลักดันและกระตุ้นให้ใช้งานอย่างจริงจังด้วย อันจะนำไปสู่การยอมรับและให้ความร่วมมือในการใช้งานระบบสำนักงานเสมือนตามความคาดหวังขององค์กรต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภัทรพงษ์ ยมนา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจนำระบบสำนักงานเสมือนมาใช้ในองค์กร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภัทรพงษ์ ยมนา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจนำระบบสำนักงานเสมือนมาใช้ในองค์กร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภัทรพงษ์ ยมนา และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจนำระบบสำนักงานเสมือนมาใช้ในองค์กร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. Print.