รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2014.414
Title ปัจจัยความเสี่ยงของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร
Creator ภัทรพร นีรเนตร
Contributor กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2557
Keyword ปัจจัยความเสี่ยง ,อสังหาริมทรัพย์ ,อาคารชุด ,Risk factor ,Real estate ,Condominium
Abstract การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยงของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารชุด ในกรุงเทพมหานคร ในแต่ละช่วงเวลาการดำเนินการของโครงการ คือก่อนเริ่มการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการเตรียมการกับปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาโครงการ โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้เชี่ยวชาญในระดับบริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ จำนวน 9 โครงการ และทำการวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคการประเมินความเสี่ยง และเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา โดยผลของการศึกษาพบว่าโครงการระดับพรีเมี่ยม (Premium) ส่วนใหญ่ มีปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงินและสภาพคล่องทางการเงิน การตลาดและการขาย ด้านทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการ ในระดับต่ำในทุกช่วงของการดำเนินการ และมีปัจจัยความเสี่ยงด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงการในระดับต่ำในช่วงหลังการก่อสร้าง โครงการระดับเกรดเอ (Grade A) ส่วนใหญ่ มีปัจจัยความเสี่ยงด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ ในระดับค่อนข้างสูงในช่วงก่อนและระหว่างการก่อสร้าง มีปัจจัยความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการ ในระดับค่อนข้างสูงในช่วงระหว่างการก่อสร้าง และในระดับปานกลางในช่วงหลังการก่อสร้าง โครงการระดับเกรดบี (Grade B) ส่วนใหญ่ มีปัจจัยความเสี่ยงด้านการตลาดและการขาย ในระดับค่อนข้างสูงในทุกช่วงของการดำเนินการ มีปัจจัยความเสี่ยงด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ ในระดับค่อนข้างสูงในช่วงก่อนการก่อสร้าง มีปัจจัยความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการ ในระดับค่อนข้างสูงในช่วงระหว่างการก่อสร้าง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภัทรพร นีรเนตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) ปัจจัยความเสี่ยงของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภัทรพร นีรเนตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. ปัจจัยความเสี่ยงของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภัทรพร นีรเนตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยความเสี่ยงของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. Print.