รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.565
Title หน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในระหว่างการหยุดกิจการชั่วคราว /
Creator อรวรรณ เกษร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword การหยุดกิจการชั่วคราว ,นายจ้าง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20

บรรณานุกรม

อรวรรณ เกษร, (2550) หน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในระหว่างการหยุดกิจการชั่วคราว /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
อรวรรณ เกษร, 2550. หน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในระหว่างการหยุดกิจการชั่วคราว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
อรวรรณ เกษร, หน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในระหว่างการหยุดกิจการชั่วคราว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.