รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.565
Title หน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในระหว่างการหยุดกิจการชั่วคราว /
Creator อรวรรณ เกษร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. การหยุดกิจการชั่วคราว(ชุดที่1)
2. นายจ้าง(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20

บรรณานุกรม

อรวรรณ เกษร. (2550). หน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในระหว่างการหยุดกิจการชั่วคราว /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อรวรรณ เกษร. 2550. "หน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในระหว่างการหยุดกิจการชั่วคราว /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อรวรรณ เกษร. "หน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในระหว่างการหยุดกิจการชั่วคราว /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.