รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.564
Title การนำกฎหมายสารบัญญัติมาบังคับใช้ในคดีแพ่ง : บทบาทของศาลและคู่ความในการปรับใช้ข้อกฎหมายของศาล /
Creator นันทศักดิ์ บัวงาม
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. กฎหมายสารบัญญัติ(ชุดที่1)
2. คดีแพ่ง(ชุดที่2)
3. ศาล(ชุดที่3)
4. การบังคับใช้กฎหมาย(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

นันทศักดิ์ บัวงาม. (2550). การนำกฎหมายสารบัญญัติมาบังคับใช้ในคดีแพ่ง : บทบาทของศาลและคู่ความในการปรับใช้ข้อกฎหมายของศาล /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
นันทศักดิ์ บัวงาม. 2550. "การนำกฎหมายสารบัญญัติมาบังคับใช้ในคดีแพ่ง : บทบาทของศาลและคู่ความในการปรับใช้ข้อกฎหมายของศาล /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
นันทศักดิ์ บัวงาม. "การนำกฎหมายสารบัญญัติมาบังคับใช้ในคดีแพ่ง : บทบาทของศาลและคู่ความในการปรับใช้ข้อกฎหมายของศาล /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.