รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.564
Title การนำกฎหมายสารบัญญัติมาบังคับใช้ในคดีแพ่ง : บทบาทของศาลและคู่ความในการปรับใช้ข้อกฎหมายของศาล /
Creator นันทศักดิ์ บัวงาม
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword กฎหมายสารบัญญัติ ,คดีแพ่ง ,ศาล ,การบังคับใช้กฎหมาย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

นันทศักดิ์ บัวงาม, (2550) การนำกฎหมายสารบัญญัติมาบังคับใช้ในคดีแพ่ง : บทบาทของศาลและคู่ความในการปรับใช้ข้อกฎหมายของศาล /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
นันทศักดิ์ บัวงาม, 2550. การนำกฎหมายสารบัญญัติมาบังคับใช้ในคดีแพ่ง : บทบาทของศาลและคู่ความในการปรับใช้ข้อกฎหมายของศาล /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
นันทศักดิ์ บัวงาม, การนำกฎหมายสารบัญญัติมาบังคับใช้ในคดีแพ่ง : บทบาทของศาลและคู่ความในการปรับใช้ข้อกฎหมายของศาล /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.