รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.529
Title มาตรการภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท /
Creator ศราวุฒิ เสาวภาพ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล(ชุดที่1)
2. การจัดเก็บภาษี(ชุดที่2)
3. กลุ่มบริษัท(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16

บรรณานุกรม

ศราวุฒิ เสาวภาพ. (2550). มาตรการภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศราวุฒิ เสาวภาพ. 2550. "มาตรการภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศราวุฒิ เสาวภาพ. "มาตรการภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.