รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.529
Title มาตรการภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท /
Creator ศราวุฒิ เสาวภาพ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword ภาษีเงินได้นิติบุคคล ,การจัดเก็บภาษี ,กลุ่มบริษัท
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16

บรรณานุกรม

ศราวุฒิ เสาวภาพ, (2550) มาตรการภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ศราวุฒิ เสาวภาพ, 2550. มาตรการภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ศราวุฒิ เสาวภาพ, มาตรการภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.