รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.527
Title การใช้เทคนิควิธีทรานซ์ไฟไนต์อินเทอร์โพเลชัน ร่วมกับวิธีแปลงพิกัดแกน เพื่อแก้ปัญหาขอบเขตเคลื่อนที่รูปร่างใดๆ สำหรับกรณีศึกษาวัสดุพรุนแบบอิ่มตัว /
Creator ชยานนท์ เสริฐธิกุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21

บรรณานุกรม

ชยานนท์ เสริฐธิกุล, (2550) การใช้เทคนิควิธีทรานซ์ไฟไนต์อินเทอร์โพเลชัน ร่วมกับวิธีแปลงพิกัดแกน เพื่อแก้ปัญหาขอบเขตเคลื่อนที่รูปร่างใดๆ สำหรับกรณีศึกษาวัสดุพรุนแบบอิ่มตัว /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ชยานนท์ เสริฐธิกุล, 2550. การใช้เทคนิควิธีทรานซ์ไฟไนต์อินเทอร์โพเลชัน ร่วมกับวิธีแปลงพิกัดแกน เพื่อแก้ปัญหาขอบเขตเคลื่อนที่รูปร่างใดๆ สำหรับกรณีศึกษาวัสดุพรุนแบบอิ่มตัว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ชยานนท์ เสริฐธิกุล, การใช้เทคนิควิธีทรานซ์ไฟไนต์อินเทอร์โพเลชัน ร่วมกับวิธีแปลงพิกัดแกน เพื่อแก้ปัญหาขอบเขตเคลื่อนที่รูปร่างใดๆ สำหรับกรณีศึกษาวัสดุพรุนแบบอิ่มตัว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.