รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.527
Title การใช้เทคนิควิธีทรานซ์ไฟไนต์อินเทอร์โพเลชัน ร่วมกับวิธีแปลงพิกัดแกน เพื่อแก้ปัญหาขอบเขตเคลื่อนที่รูปร่างใดๆ สำหรับกรณีศึกษาวัสดุพรุนแบบอิ่มตัว /
Creator ชยานนท์ เสริฐธิกุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords ทรานส์ไฟไนต์อินเตอร์โพเลชัน
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21

บรรณานุกรม

ชยานนท์ เสริฐธิกุล. (2550). การใช้เทคนิควิธีทรานซ์ไฟไนต์อินเทอร์โพเลชัน ร่วมกับวิธีแปลงพิกัดแกน เพื่อแก้ปัญหาขอบเขตเคลื่อนที่รูปร่างใดๆ สำหรับกรณีศึกษาวัสดุพรุนแบบอิ่มตัว /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ชยานนท์ เสริฐธิกุล. 2550. "การใช้เทคนิควิธีทรานซ์ไฟไนต์อินเทอร์โพเลชัน ร่วมกับวิธีแปลงพิกัดแกน เพื่อแก้ปัญหาขอบเขตเคลื่อนที่รูปร่างใดๆ สำหรับกรณีศึกษาวัสดุพรุนแบบอิ่มตัว /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ชยานนท์ เสริฐธิกุล. "การใช้เทคนิควิธีทรานซ์ไฟไนต์อินเทอร์โพเลชัน ร่วมกับวิธีแปลงพิกัดแกน เพื่อแก้ปัญหาขอบเขตเคลื่อนที่รูปร่างใดๆ สำหรับกรณีศึกษาวัสดุพรุนแบบอิ่มตัว /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.