รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.526
Title การสื่อสารภายในองค์กรกับการยอมรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2000 ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการรับรอง /
Creator ฐิติพร หลิมไชยกุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword การสื่อสารในองค์การ ,ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

ฐิติพร หลิมไชยกุล, (2550) การสื่อสารภายในองค์กรกับการยอมรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2000 ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการรับรอง /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ฐิติพร หลิมไชยกุล, 2550. การสื่อสารภายในองค์กรกับการยอมรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2000 ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการรับรอง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ฐิติพร หลิมไชยกุล, การสื่อสารภายในองค์กรกับการยอมรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2000 ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการรับรอง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.