รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.526
Title การสื่อสารภายในองค์กรกับการยอมรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2000 ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการรับรอง /
Creator ฐิติพร หลิมไชยกุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. การสื่อสารในองค์การ(ชุดที่1)
2. ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000(ชุดที่2)
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ชุดที่3)
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

ฐิติพร หลิมไชยกุล. (2550). การสื่อสารภายในองค์กรกับการยอมรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2000 ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการรับรอง /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ฐิติพร หลิมไชยกุล. 2550. "การสื่อสารภายในองค์กรกับการยอมรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2000 ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการรับรอง /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ฐิติพร หลิมไชยกุล. "การสื่อสารภายในองค์กรกับการยอมรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2000 ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการรับรอง /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.