รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.525
Title การประเมินผลโฆษณาส่งเสริมสังคม ในการรณรงค์เรื่องควันบุหรี่มือสอง ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.] /
Creator ฐิติกานต์ รุจิรัชกร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. โฆษณาส่งเสริมสังคม(ชุดที่1)
2. โฆษณา(ชุดที่2)
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

ฐิติกานต์ รุจิรัชกร. (2550). การประเมินผลโฆษณาส่งเสริมสังคม ในการรณรงค์เรื่องควันบุหรี่มือสอง ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.] /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ฐิติกานต์ รุจิรัชกร. 2550. "การประเมินผลโฆษณาส่งเสริมสังคม ในการรณรงค์เรื่องควันบุหรี่มือสอง ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.] /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ฐิติกานต์ รุจิรัชกร. "การประเมินผลโฆษณาส่งเสริมสังคม ในการรณรงค์เรื่องควันบุหรี่มือสอง ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.] /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.