รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.524
Title พฤติกรรมการเปิดรับฟัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ "ร่วมด้วยช่วยกัน" /
Creator เทียนชัย เพียรวิบูลย์กิจ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword รายการร่วมด้วยช่วยกัน ,การเปิดรับฟังรายการวิทยุ ,รายการวิทยุ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19

บรรณานุกรม

เทียนชัย เพียรวิบูลย์กิจ, (2550) พฤติกรรมการเปิดรับฟัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ "ร่วมด้วยช่วยกัน" /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
เทียนชัย เพียรวิบูลย์กิจ, 2550. พฤติกรรมการเปิดรับฟัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ "ร่วมด้วยช่วยกัน" /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
เทียนชัย เพียรวิบูลย์กิจ, พฤติกรรมการเปิดรับฟัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ "ร่วมด้วยช่วยกัน" /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.