รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.524
Title พฤติกรรมการเปิดรับฟัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ "ร่วมด้วยช่วยกัน" /
Creator เทียนชัย เพียรวิบูลย์กิจ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. รายการร่วมด้วยช่วยกัน(ชุดที่1)
2. การเปิดรับฟังรายการวิทยุ(ชุดที่2)
3. รายการวิทยุ(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19

บรรณานุกรม

เทียนชัย เพียรวิบูลย์กิจ. (2550). พฤติกรรมการเปิดรับฟัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ "ร่วมด้วยช่วยกัน" /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เทียนชัย เพียรวิบูลย์กิจ. 2550. "พฤติกรรมการเปิดรับฟัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ "ร่วมด้วยช่วยกัน" /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เทียนชัย เพียรวิบูลย์กิจ. "พฤติกรรมการเปิดรับฟัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ "ร่วมด้วยช่วยกัน" /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.