รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.522
Title การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ ด้วยบูธมาตรฐาน /
Creator สยาม จิโรจยนตรกิจ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. คอมพิวเตอร์ช่วยการวางผัง(ชุดที่1)
2. ผังบริเวณ(ชุดที่2)
3. พื้นที่จัดนิทรรศการ(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

สยาม จิโรจยนตรกิจ. (2550). การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ ด้วยบูธมาตรฐาน /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สยาม จิโรจยนตรกิจ. 2550. "การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ ด้วยบูธมาตรฐาน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สยาม จิโรจยนตรกิจ. "การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ ด้วยบูธมาตรฐาน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.