รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.522
Title การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ ด้วยบูธมาตรฐาน /
Creator สยาม จิโรจยนตรกิจ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword คอมพิวเตอร์ช่วยการวางผัง ,ผังบริเวณ ,พื้นที่จัดนิทรรศการ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

สยาม จิโรจยนตรกิจ, (2550) การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ ด้วยบูธมาตรฐาน /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
สยาม จิโรจยนตรกิจ, 2550. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ ด้วยบูธมาตรฐาน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
สยาม จิโรจยนตรกิจ, การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ ด้วยบูธมาตรฐาน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.