รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.520
Title การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยออกแบบและประเมินราคา สำหรับโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /
Creator วรวุฒิ วุฒิกรธนาวัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. ซอฟต์แวร์(ชุดที่1)
2. คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ(ชุดที่2)
3. บ้าน(ชุดที่3)
4. โครงการบ้านมั่นคง(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16

บรรณานุกรม

วรวุฒิ วุฒิกรธนาวัฒน์. (2550). การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยออกแบบและประเมินราคา สำหรับโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วรวุฒิ วุฒิกรธนาวัฒน์. 2550. "การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยออกแบบและประเมินราคา สำหรับโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วรวุฒิ วุฒิกรธนาวัฒน์. "การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยออกแบบและประเมินราคา สำหรับโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.