รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.519
Title ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด /
Creator ปริญญาวัน ชมเสวก
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. คดีละเมิด(ชุดที่1)
2. ค่าสินไหมทดแทน(ชุดที่2)
3. ค่าเสียหาย(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14

บรรณานุกรม

ปริญญาวัน ชมเสวก. (2550). ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปริญญาวัน ชมเสวก. 2550. "ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปริญญาวัน ชมเสวก. "ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.