รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.519
Title ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด /
Creator ปริญญาวัน ชมเสวก
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword คดีละเมิด ,ค่าสินไหมทดแทน ,ค่าเสียหาย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14

บรรณานุกรม

ปริญญาวัน ชมเสวก, (2550) ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ปริญญาวัน ชมเสวก, 2550. ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ปริญญาวัน ชมเสวก, ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.