รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.518
Title ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาการค้าต่างตอบแทน /
Creator ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. การค้าต่างตอบแทน(ชุดที่1)
2. สัญญาการค้าต่างตอบแทน(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์. (2550). ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาการค้าต่างตอบแทน /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์. 2550. "ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาการค้าต่างตอบแทน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์. "ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาการค้าต่างตอบแทน /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.