รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.518
Title ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาการค้าต่างตอบแทน /
Creator ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword การค้าต่างตอบแทน ,สัญญาการค้าต่างตอบแทน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์, (2550) ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาการค้าต่างตอบแทน /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์, 2550. ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาการค้าต่างตอบแทน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์, ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาการค้าต่างตอบแทน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.