รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.517
Title สถานภาพทางกฎหมายและลักษณะสำคัญของ Limited Liability Company /
Creator ปวีณา มณีดุลย์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13

บรรณานุกรม

ปวีณา มณีดุลย์, (2550) สถานภาพทางกฎหมายและลักษณะสำคัญของ Limited Liability Company /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ปวีณา มณีดุลย์, 2550. สถานภาพทางกฎหมายและลักษณะสำคัญของ Limited Liability Company /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ปวีณา มณีดุลย์, สถานภาพทางกฎหมายและลักษณะสำคัญของ Limited Liability Company /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.