รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.516
Title ค่าจ้าง /
Creator ปาลิน ตั้งสุณาวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

ปาลิน ตั้งสุณาวรรณ, (2550) ค่าจ้าง /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ปาลิน ตั้งสุณาวรรณ, 2550. ค่าจ้าง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ปาลิน ตั้งสุณาวรรณ, ค่าจ้าง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.