รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.516
Title ค่าจ้าง /
Creator ปาลิน ตั้งสุณาวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords ค่าจ้าง
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

ปาลิน ตั้งสุณาวรรณ. (2550). ค่าจ้าง /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปาลิน ตั้งสุณาวรรณ. 2550. "ค่าจ้าง /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปาลิน ตั้งสุณาวรรณ. "ค่าจ้าง /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.