รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.515
Title การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย /
Creator ปิยะนาถ เอื้ออริยะพานิชกุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล(ชุดที่1)
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล(ชุดที่2)
3. บรรษัทข้ามชาติ(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13

บรรณานุกรม

ปิยะนาถ เอื้ออริยะพานิชกุล. (2550). การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปิยะนาถ เอื้ออริยะพานิชกุล. 2550. "การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปิยะนาถ เอื้ออริยะพานิชกุล. "การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.