รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.515
Title การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย /
Creator ปิยะนาถ เอื้ออริยะพานิชกุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ,ภาษีเงินได้นิติบุคคล ,บรรษัทข้ามชาติ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13

บรรณานุกรม

ปิยะนาถ เอื้ออริยะพานิชกุล, (2550) การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ปิยะนาถ เอื้ออริยะพานิชกุล, 2550. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ปิยะนาถ เอื้ออริยะพานิชกุล, การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.