รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.514
Title สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /
Creator พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ(ชุดที่1)
2. ทรัพยากรธรรมชาติ(ชุดที่2)
3. สิทธิของพลเมือง(ชุดที่3)
4. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14

บรรณานุกรม

พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์. (2550). สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์. 2550. "สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์. "สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.