รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.514
Title สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /
Creator พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ,ทรัพยากรธรรมชาติ ,สิทธิของพลเมือง ,ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14

บรรณานุกรม

พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์, (2550) สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์, 2550. สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์, สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.