รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.513
Title ความรับผิดสำหรับการอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้อื่นขณะมีคู่สมรส : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ /
Creator พิชญ์ ป้อมแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2550
Keywords 1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ชุดที่1)
2. ความผิดฐานสมรสซ้อน(ชุดที่2)
3. ความผิดฐานมีคู่สมรสมากกว่าหนึ่งคน(ชุดที่3)
4. ความผิดฐานมีชู้(ชุดที่4)
5. ความผิดฐานผิดประเวณี(ชุดที่5)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12

บรรณานุกรม

พิชญ์ ป้อมแก้ว. (2550). ความรับผิดสำหรับการอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้อื่นขณะมีคู่สมรส : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ /.
       กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิชญ์ ป้อมแก้ว. 2550. "ความรับผิดสำหรับการอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้อื่นขณะมีคู่สมรส : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ /".
       กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิชญ์ ป้อมแก้ว. "ความรับผิดสำหรับการอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้อื่นขณะมีคู่สมรส : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ /".
       กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.