รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.511
Title การสร้างมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้ ISO 17799 กรณีศึกษาของบริษัทให้บริการด้านการจัดซื้อออนไลน์ /
Creator เพ็ญประภา พิพัฒนาโฆษิต
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. ไอเอสโอ 17799(ชุดที่1)
2. ความปลอดภัยของข้อมูล(ชุดที่2)
3. มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของข้อมูล(ชุดที่3)
4. การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

เพ็ญประภา พิพัฒนาโฆษิต. (2550). การสร้างมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้ ISO 17799 กรณีศึกษาของบริษัทให้บริการด้านการจัดซื้อออนไลน์ /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เพ็ญประภา พิพัฒนาโฆษิต. 2550. "การสร้างมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้ ISO 17799 กรณีศึกษาของบริษัทให้บริการด้านการจัดซื้อออนไลน์ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เพ็ญประภา พิพัฒนาโฆษิต. "การสร้างมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้ ISO 17799 กรณีศึกษาของบริษัทให้บริการด้านการจัดซื้อออนไลน์ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.