รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.511
Title การสร้างมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้ ISO 17799 กรณีศึกษาของบริษัทให้บริการด้านการจัดซื้อออนไลน์ /
Creator เพ็ญประภา พิพัฒนาโฆษิต
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword ไอเอสโอ 17799 ,ความปลอดภัยของข้อมูล ,มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ,การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

เพ็ญประภา พิพัฒนาโฆษิต, (2550) การสร้างมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้ ISO 17799 กรณีศึกษาของบริษัทให้บริการด้านการจัดซื้อออนไลน์ /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
เพ็ญประภา พิพัฒนาโฆษิต, 2550. การสร้างมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้ ISO 17799 กรณีศึกษาของบริษัทให้บริการด้านการจัดซื้อออนไลน์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
เพ็ญประภา พิพัฒนาโฆษิต, การสร้างมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้ ISO 17799 กรณีศึกษาของบริษัทให้บริการด้านการจัดซื้อออนไลน์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.