รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.510
Title แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการศูนย์การกีฬาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สำหรับการออกแบบศูนย์การกีฬา ในพื้นที่เว้นจากการใช้งานโรงงานยาสูบ /
Creator อัครริน สมกิจรุ่งโรจน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword ศูนย์การกีฬา ,โรงงานยาสูบ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21
Fulltext #22
Fulltext #23
Fulltext #24
Fulltext #25

บรรณานุกรม

อัครริน สมกิจรุ่งโรจน์, (2550) แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการศูนย์การกีฬาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สำหรับการออกแบบศูนย์การกีฬา ในพื้นที่เว้นจากการใช้งานโรงงานยาสูบ /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
อัครริน สมกิจรุ่งโรจน์, 2550. แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการศูนย์การกีฬาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สำหรับการออกแบบศูนย์การกีฬา ในพื้นที่เว้นจากการใช้งานโรงงานยาสูบ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
อัครริน สมกิจรุ่งโรจน์, แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการศูนย์การกีฬาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สำหรับการออกแบบศูนย์การกีฬา ในพื้นที่เว้นจากการใช้งานโรงงานยาสูบ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.