รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.507
Title พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาผ่านทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง /
Creator วนิดา สุภาพร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword การพัฒนาผ่านทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ,สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21
Fulltext #22
Fulltext #23
Fulltext #24
Fulltext #25

บรรณานุกรม

วนิดา สุภาพร, (2550) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาผ่านทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
วนิดา สุภาพร, 2550. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาผ่านทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
วนิดา สุภาพร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาผ่านทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.