รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.507
Title พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาผ่านทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง /
Creator วนิดา สุภาพร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. การพัฒนาผ่านทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง(ชุดที่1)
2. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21
Fulltext #22
Fulltext #23
Fulltext #24
Fulltext #25

บรรณานุกรม

วนิดา สุภาพร. (2550). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาผ่านทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วนิดา สุภาพร. 2550. "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาผ่านทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วนิดา สุภาพร. "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาผ่านทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.