รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.506
Title สถานภาพทางกฎหมายและการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักแสดง /
Creator วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword การคุ้มครองนักแสดง ,นักแสดง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ, (2550) สถานภาพทางกฎหมายและการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักแสดง /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ, 2550. สถานภาพทางกฎหมายและการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักแสดง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ, สถานภาพทางกฎหมายและการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักแสดง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.