รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.506
Title สถานภาพทางกฎหมายและการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักแสดง /
Creator วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. การคุ้มครองนักแสดง(ชุดที่1)
2. นักแสดง(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ. (2550). สถานภาพทางกฎหมายและการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักแสดง /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ. 2550. "สถานภาพทางกฎหมายและการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักแสดง /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ. "สถานภาพทางกฎหมายและการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักแสดง /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.