รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.504
Title การพัฒนาคุณภาพบริการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาศูนย์ธุรกิจสุพรรณบุรี /
Creator สุภาวดี สุดคนึง
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword คุณภาพบริการ ,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

สุภาวดี สุดคนึง, (2550) การพัฒนาคุณภาพบริการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาศูนย์ธุรกิจสุพรรณบุรี /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
สุภาวดี สุดคนึง, 2550. การพัฒนาคุณภาพบริการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาศูนย์ธุรกิจสุพรรณบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
สุภาวดี สุดคนึง, การพัฒนาคุณภาพบริการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาศูนย์ธุรกิจสุพรรณบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.