รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.502
Title แนวทางในการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ตามทัศนะของสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค /
Creator พิมพัฒน์ ธนะสีลังกูร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. การพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค(ชุดที่1)
2. สิทธิผู้บริโภค(ชุดที่2)
3. การคุ้มครองผู้บริโภค(ชุดที่3)
4. ผู้บริโภค(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

พิมพัฒน์ ธนะสีลังกูร. (2550). แนวทางในการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ตามทัศนะของสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พิมพัฒน์ ธนะสีลังกูร. 2550. "แนวทางในการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ตามทัศนะของสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พิมพัฒน์ ธนะสีลังกูร. "แนวทางในการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ตามทัศนะของสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.