รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.502
Title แนวทางในการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ตามทัศนะของสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค /
Creator พิมพัฒน์ ธนะสีลังกูร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword การพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ,สิทธิผู้บริโภค ,การคุ้มครองผู้บริโภค ,ผู้บริโภค
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

พิมพัฒน์ ธนะสีลังกูร, (2550) แนวทางในการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ตามทัศนะของสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
พิมพัฒน์ ธนะสีลังกูร, 2550. แนวทางในการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ตามทัศนะของสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
พิมพัฒน์ ธนะสีลังกูร, แนวทางในการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ตามทัศนะของสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.