รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.501
Title ความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทำของ /
Creator เดโช ณ ถลาง
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. สัญญาซื้อขาย(ชุดที่1)
2. สัญญาจ้างทำของ(ชุดที่2)
3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ชุดที่3)
4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13

บรรณานุกรม

เดโช ณ ถลาง. (2550). ความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทำของ /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เดโช ณ ถลาง. 2550. "ความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทำของ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เดโช ณ ถลาง. "ความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทำของ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.