รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.501
Title ความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทำของ /
Creator เดโช ณ ถลาง
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword สัญญาซื้อขาย ,สัญญาจ้างทำของ ,กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ,กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13

บรรณานุกรม

เดโช ณ ถลาง, (2550) ความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทำของ /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
เดโช ณ ถลาง, 2550. ความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทำของ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
เดโช ณ ถลาง, ความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทำของ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.