รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.498
Title กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม /
Creator ตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. กฎหมายการฟอกเงิน(ชุดที่1)
2. คณะกรรมการธุรกรรม(ชุดที่2)
3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12

บรรณานุกรม

ตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร. (2550). กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร. 2550. "กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร. "กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.