รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.498
Title กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม /
Creator ตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword กฎหมายการฟอกเงิน ,คณะกรรมการธุรกรรม ,พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12

บรรณานุกรม

ตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร, (2550) กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร, 2550. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร, กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.