รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.494
Title ความรับผิดต่อความเสียหายที่ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีของผู้ให้แฟรนไชส์ที่ไม่ได้ผลิตหรือขายหรือนำเข้าสินค้า /
Creator ศุภฤกษ์ ชลวีระวงศ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2550
Keywords 1. แฟรนไชน์(ชุดที่1)
2. ความรับผิดของผู้ให้แฟรนไชส์(ชุดที่2)
3. ความรับผิดชอบต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13

บรรณานุกรม

ศุภฤกษ์ ชลวีระวงศ์. (2550). ความรับผิดต่อความเสียหายที่ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีของผู้ให้แฟรนไชส์ที่ไม่ได้ผลิตหรือขายหรือนำเข้าสินค้า /.
       กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศุภฤกษ์ ชลวีระวงศ์. 2550. "ความรับผิดต่อความเสียหายที่ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีของผู้ให้แฟรนไชส์ที่ไม่ได้ผลิตหรือขายหรือนำเข้าสินค้า /".
       กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศุภฤกษ์ ชลวีระวงศ์. "ความรับผิดต่อความเสียหายที่ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีของผู้ให้แฟรนไชส์ที่ไม่ได้ผลิตหรือขายหรือนำเข้าสินค้า /".
       กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.