รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.494
Title ความรับผิดต่อความเสียหายที่ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีของผู้ให้แฟรนไชส์ที่ไม่ได้ผลิตหรือขายหรือนำเข้าสินค้า /
Creator ศุภฤกษ์ ชลวีระวงศ์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2550
Keyword แฟรนไชน์ ,ความรับผิดของผู้ให้แฟรนไชส์ ,ความรับผิดชอบต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13

บรรณานุกรม

ศุภฤกษ์ ชลวีระวงศ์, (2550) ความรับผิดต่อความเสียหายที่ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีของผู้ให้แฟรนไชส์ที่ไม่ได้ผลิตหรือขายหรือนำเข้าสินค้า /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ศุภฤกษ์ ชลวีระวงศ์, 2550. ความรับผิดต่อความเสียหายที่ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีของผู้ให้แฟรนไชส์ที่ไม่ได้ผลิตหรือขายหรือนำเข้าสินค้า /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ศุภฤกษ์ ชลวีระวงศ์, ความรับผิดต่อความเสียหายที่ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีของผู้ให้แฟรนไชส์ที่ไม่ได้ผลิตหรือขายหรือนำเข้าสินค้า /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.