รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.493
Title การใช้ประโยชน์พื้นที่เปลือกอาคารศูนย์การค้าเป็นป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโครงการตามสภาพการมองเห็น /
Creator เอกลักษณ์ คงนคร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. พื้นที่เปลือกอาคาร(ชุดที่1)
2. แผ่นโฆษณา(ชุดที่2)
3. การออกแบบสถาปัตยกรรม(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

เอกลักษณ์ คงนคร. (2550). การใช้ประโยชน์พื้นที่เปลือกอาคารศูนย์การค้าเป็นป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโครงการตามสภาพการมองเห็น /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เอกลักษณ์ คงนคร. 2550. "การใช้ประโยชน์พื้นที่เปลือกอาคารศูนย์การค้าเป็นป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโครงการตามสภาพการมองเห็น /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
เอกลักษณ์ คงนคร. "การใช้ประโยชน์พื้นที่เปลือกอาคารศูนย์การค้าเป็นป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโครงการตามสภาพการมองเห็น /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.