รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.492
Title การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลคนพิการในชุมชน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร /
Creator พนมเทียน พลมณี
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword อาสาสมัครสาธารณสุข ,คนพิการ ,ชุมชนหนองแขม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

พนมเทียน พลมณี, (2550) การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลคนพิการในชุมชน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
พนมเทียน พลมณี, 2550. การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลคนพิการในชุมชน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
พนมเทียน พลมณี, การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลคนพิการในชุมชน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.