รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.492
Title การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลคนพิการในชุมชน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร /
Creator พนมเทียน พลมณี
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. อาสาสมัครสาธารณสุข(ชุดที่1)
2. คนพิการ(ชุดที่2)
3. ชุมชนหนองแขม(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

พนมเทียน พลมณี. (2550). การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลคนพิการในชุมชน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พนมเทียน พลมณี. 2550. "การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลคนพิการในชุมชน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พนมเทียน พลมณี. "การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลคนพิการในชุมชน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.