รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.388
Title การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย /
Creator นฤมล เทียนนาม
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword กระบวนการทางศาล ,การพิจารณาและตัดสินคดี ,ศาลฎีกา
ISBN 974-9727-93-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

นฤมล เทียนนาม, (2549) การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
นฤมล เทียนนาม, 2549. การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
นฤมล เทียนนาม, การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.