รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.388
Title การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย /
Creator นฤมล เทียนนาม
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. กระบวนการทางศาล(ชุดที่1)
2. การพิจารณาและตัดสินคดี(ชุดที่2)
3. ศาลฎีกา(ชุดที่3)
ISBN 974-9727-93-2
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

นฤมล เทียนนาม. (2549). การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
นฤมล เทียนนาม. 2549. "การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
นฤมล เทียนนาม. "การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.