รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.386
Title การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์จุดอันตราย ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนระบบทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย /
Creator พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. อุบัติเหตุทางถนน(ชุดที่1)
2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(ชุดที่2)
3. ทางด่วน(ชุดที่3)
4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(ชุดที่4)
ISBN 974-9728-19-x
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21
Fulltext #22

บรรณานุกรม

พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว. (2549). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์จุดอันตราย ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนระบบทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว. 2549. "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์จุดอันตราย ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนระบบทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว. "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์จุดอันตราย ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนระบบทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.