รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.386
Title การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์จุดอันตราย ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนระบบทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย /
Creator พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword อุบัติเหตุทางถนน ,ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ,ทางด่วน ,การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ISBN 974-9728-19-x
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21
Fulltext #22

บรรณานุกรม

พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว, (2549) การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์จุดอันตราย ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนระบบทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว, 2549. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์จุดอันตราย ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนระบบทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว, การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์จุดอันตราย ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนระบบทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.