รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.385
Title การจัดสวัสดิการของกลุ่มอาชีพ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย /
Creator บุษกร สุขแสน
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. กลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(ชุดที่1)
2. สังคมสงเคราะห์(ชุดที่2)
ISBN 974-9730-56-9
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21

บรรณานุกรม

บุษกร สุขแสน. (2549). การจัดสวัสดิการของกลุ่มอาชีพ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
บุษกร สุขแสน. 2549. "การจัดสวัสดิการของกลุ่มอาชีพ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
บุษกร สุขแสน. "การจัดสวัสดิการของกลุ่มอาชีพ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.