รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.385
Title การจัดสวัสดิการของกลุ่มอาชีพ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย /
Creator บุษกร สุขแสน
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword กลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ,สังคมสงเคราะห์
ISBN 974-9730-56-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21

บรรณานุกรม

บุษกร สุขแสน, (2549) การจัดสวัสดิการของกลุ่มอาชีพ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
บุษกร สุขแสน, 2549. การจัดสวัสดิการของกลุ่มอาชีพ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
บุษกร สุขแสน, การจัดสวัสดิการของกลุ่มอาชีพ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.