รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.384
Title การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 /
Creator ศิริทิพย์ แสงทอง
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword การคุ้มครองผู้บริโภค ,พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
ISBN 974-9728-32-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21
Fulltext #22
Fulltext #23
Fulltext #24
Fulltext #25

บรรณานุกรม

ศิริทิพย์ แสงทอง, (2549) การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ศิริทิพย์ แสงทอง, 2549. การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ศิริทิพย์ แสงทอง, การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.