รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.384
Title การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 /
Creator ศิริทิพย์ แสงทอง
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. การคุ้มครองผู้บริโภค(ชุดที่1)
2. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545(ชุดที่2)
ISBN 974-9728-32-7
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21
Fulltext #22
Fulltext #23
Fulltext #24
Fulltext #25

บรรณานุกรม

ศิริทิพย์ แสงทอง. (2549). การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศิริทิพย์ แสงทอง. 2549. "การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศิริทิพย์ แสงทอง. "การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.