รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.383
Title การทดลองใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่ม ในการพัฒนาจริยธรรมเพื่อลดความก้าวร้าว โดยให้ตระหนักถึงความยุติธรรมและความอาทร ที่มีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี /
Creator ศิริพร แซ่เท้น
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. นักเรียนมัธยมศึกษา(ชุดที่1)
2. การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม(ชุดที่2)
3. การพัฒนาจริยธรรม(ชุดที่3)
4. ความก้าวร้าว(ชุดที่4)
5. ความยุติธรรม(ชุดที่5)
ISBN 974-9731-34-4
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21
Fulltext #22
Fulltext #23
Fulltext #24
Fulltext #25
Fulltext #26
Fulltext #27
Fulltext #28
Fulltext #29
Fulltext #30
Fulltext #31

บรรณานุกรม

ศิริพร แซ่เท้น. (2549). การทดลองใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่ม ในการพัฒนาจริยธรรมเพื่อลดความก้าวร้าว โดยให้ตระหนักถึงความยุติธรรมและความอาทร ที่มีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศิริพร แซ่เท้น. 2549. "การทดลองใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่ม ในการพัฒนาจริยธรรมเพื่อลดความก้าวร้าว โดยให้ตระหนักถึงความยุติธรรมและความอาทร ที่มีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ศิริพร แซ่เท้น. "การทดลองใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่ม ในการพัฒนาจริยธรรมเพื่อลดความก้าวร้าว โดยให้ตระหนักถึงความยุติธรรมและความอาทร ที่มีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.