รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.382
Title แนวทางพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ในทัศนะของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข /
Creator วัชรินทร์ กีรติกสิกร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword กระทรวงสาธารณสุข ,องค์การแห่งการเรียนรู้ ,การทำงานเป็นทีม
ISBN 974-972-873-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

วัชรินทร์ กีรติกสิกร, (2549) แนวทางพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ในทัศนะของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
วัชรินทร์ กีรติกสิกร, 2549. แนวทางพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ในทัศนะของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
วัชรินทร์ กีรติกสิกร, แนวทางพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ในทัศนะของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.