รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.382
Title แนวทางพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ในทัศนะของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข /
Creator วัชรินทร์ กีรติกสิกร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. กระทรวงสาธารณสุข(ชุดที่1)
2. องค์การแห่งการเรียนรู้(ชุดที่2)
3. การทำงานเป็นทีม(ชุดที่3)
ISBN 974-972-873-4
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15

บรรณานุกรม

วัชรินทร์ กีรติกสิกร. (2549). แนวทางพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ในทัศนะของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วัชรินทร์ กีรติกสิกร. 2549. "แนวทางพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ในทัศนะของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
วัชรินทร์ กีรติกสิกร. "แนวทางพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ในทัศนะของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.