รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.381
Title การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 /
Creator ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword การคุ้มครองพยาน ,พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
ISBN 974-973-042-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19

บรรณานุกรม

ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์, (2549) การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์, 2549. การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์, การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.