รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.381
Title การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 /
Creator ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. การคุ้มครองพยาน(ชุดที่1)
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546(ชุดที่2)
ISBN 974-973-042-9
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19

บรรณานุกรม

ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์. (2549). การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์. 2549. "การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์. "การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.