รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.380
Title การประเมินโครงการฝึกอบรมพระนวกะ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี /
Creator สุคนธ์ เภาเส็น
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword โครงการฝึกอบรมพระนวกะ ,วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ,สงฆ์
ISBN 974-972-912-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16

บรรณานุกรม

สุคนธ์ เภาเส็น, (2549) การประเมินโครงการฝึกอบรมพระนวกะ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
สุคนธ์ เภาเส็น, 2549. การประเมินโครงการฝึกอบรมพระนวกะ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
สุคนธ์ เภาเส็น, การประเมินโครงการฝึกอบรมพระนวกะ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.