รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.380
Title การประเมินโครงการฝึกอบรมพระนวกะ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี /
Creator สุคนธ์ เภาเส็น
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. โครงการฝึกอบรมพระนวกะ(ชุดที่1)
2. วัดชลประทานรังสฤษดิ์(ชุดที่2)
3. สงฆ์(ชุดที่3)
ISBN 974-972-912-9
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16

บรรณานุกรม

สุคนธ์ เภาเส็น. (2549). การประเมินโครงการฝึกอบรมพระนวกะ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุคนธ์ เภาเส็น. 2549. "การประเมินโครงการฝึกอบรมพระนวกะ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สุคนธ์ เภาเส็น. "การประเมินโครงการฝึกอบรมพระนวกะ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.