รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.379
Title การตั้งชื่อสีลิปสติกเพื่อการค้า /
Creator ธันวดี สุขประเสริฐ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. ลิปสติค(ชุดที่1)
2. สี(ชุดที่2)
3. การตั้งชื่อ(ชุดที่3)
ISBN 974-9730-63-1
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16

บรรณานุกรม

ธันวดี สุขประเสริฐ. (2549). การตั้งชื่อสีลิปสติกเพื่อการค้า /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ธันวดี สุขประเสริฐ. 2549. "การตั้งชื่อสีลิปสติกเพื่อการค้า /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ธันวดี สุขประเสริฐ. "การตั้งชื่อสีลิปสติกเพื่อการค้า /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.