รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.379
Title การตั้งชื่อสีลิปสติกเพื่อการค้า /
Creator ธันวดี สุขประเสริฐ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keyword ลิปสติค ,สี ,การตั้งชื่อ
ISBN 974-9730-63-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16

บรรณานุกรม

ธันวดี สุขประเสริฐ, (2549) การตั้งชื่อสีลิปสติกเพื่อการค้า /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ธันวดี สุขประเสริฐ, 2549. การตั้งชื่อสีลิปสติกเพื่อการค้า /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ธันวดี สุขประเสริฐ, การตั้งชื่อสีลิปสติกเพื่อการค้า /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.