รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2006.377
Title การพรรณนาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน ของพันธบัตรรัฐบาลประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง STAR /
Creator อรุณศรี แซ่ฉั่ง
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. พันธบัตร(ชุดที่1)
2. อัตราผลตอบแทน(ชุดที่2)
3. การลงทุน(ชุดที่3)
ISBN 974-9729-45-5
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

อรุณศรี แซ่ฉั่ง. (2549). การพรรณนาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน ของพันธบัตรรัฐบาลประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง STAR /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อรุณศรี แซ่ฉั่ง. 2549. "การพรรณนาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน ของพันธบัตรรัฐบาลประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง STAR /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
อรุณศรี แซ่ฉั่ง. "การพรรณนาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน ของพันธบัตรรัฐบาลประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง STAR /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2549. Print.